WAŻNA UWAGA: NINIEJSZA UMOWA PODLEGA WIĄŻĄCEJ ARBITRAŻU I ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH, JAK SZCZEGÓŁY W PUNKCIE 11. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE UMOWY.

ConsenSys Software Inc. („ConsenSys,”“my,”“nas,”Lub„nasz”) Jest wiodącą firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania blockchain. Koncentrując się na wykorzystaniu zdecentralizowanych technologii, takich jak Ethereum, nasze oprogramowanie napędza rewolucję w handlu i finansach oraz pomaga w optymalizacji procesów biznesowych. ConsenSys obsługuje witrynę domeny najwyższego poziomu, www.consensys.net, która zawiera informacje dotyczące ConsenSys i naszej oferty, a także poddomen dla naszych ofert produktów („Witryny”), Które zawierają tekst, obrazy, dźwięk, kod i inne materiały lub informacje osób trzecich. 

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki,”“Warunki korzystania”Lub„Umowa”) Zawiera warunki, które regulują dostęp do Witryny i Usług (zgodnie z definicją poniżej) świadczonych przez nas i regulują korzystanie z nich oraz stanowi umowę między nami a Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz („ty”Lub„Twój”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny lub Usług. Korzystając z Witryny lub klikając przycisk lub pole wyboru w celu zaakceptowania lub zaakceptowania niniejszych Warunków, w przypadku gdy opcja ta jest dostępna, lub wypełnienia formularza zamówienia Usług lub, jeśli wcześniej, korzystania z Usług lub uzyskiwania do nich dostępu w inny sposób („Data wejścia w życie”), (1) akceptujesz i zgadzasz się na niniejsze Warunki oraz wszelkie dodatkowe warunki, zasady i warunki uczestnictwa wydawane od czasu do czasu przez ConsenSys oraz (2) wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i inne przetwarzanie informacji zgodnie z opisem w nasza Polityka prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie możesz uzyskać dostępu do Usług ani z nich korzystać. 

Oświadczasz nam, że możesz zgodnie z prawem zawierać umowy. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę dla podmiotu, takiego jak firma, dla której pracujesz, oświadczasz nam, że masz prawne upoważnienie do związania tego podmiotu. W sekcji 16 znajdują się definicje niektórych terminów pisanych wielką literą, używanych w niniejszej Umowie.

Ponadto oświadczasz nam, że Ty i Twoje instytucje finansowe lub jakakolwiek strona, która jest właścicielem lub kontroluje Ciebie lub Twoje instytucje finansowe, (1) nie podlega sankcjom ani nie jest w inny sposób umieszczona na żadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami, w tym między innymi ograniczone do list utrzymywanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, rząd Stanów Zjednoczonych (np. Listę specjalnie wyznaczonych obywateli i Listę osób unikających sankcji Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz Listę podmiotów Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych), Unię Europejską lub swoje państwa członkowskie lub inny właściwy organ rządowy oraz (2) nie znajdują się w żadnym kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo na towary lub w inny sposób nałożyły jakiekolwiek sankcje.

1. Usługi.


1.1 Ogólnie. Możesz uzyskać dostęp do Usług i korzystać z nich zgodnie z niniejszą Umową. Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Umowy oraz wszystkich praw, zasad i przepisów mających zastosowanie do korzystania z Usług.

1.2 Oferty i dostęp. ConsenSys oferuje szereg produktów (każdy „Usługa”) Pod marką ConsenSys lub markami będącymi w naszym posiadaniu. Należą do nich Codefi, PegaSys, Quorum, Infura, MetaMask i inne. Usługi są dostępne za pośrednictwem Witryny, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie lub w inny sposób zaoferowano. Niektóre Usługi mogą wymagać utworzenia Konta, wprowadzenia prawidłowej formy płatności i wybrania płatnego abonamentu („Plan”) Lub złożyć Zamówienie na Plan lub Usługę. 

1.3 Treści osób trzecich. W niektórych Usługach Treści Osób Trzecich mogą być używane przez Ciebie według własnego uznania. Treści osób trzecich podlegają niniejszej Umowie oraz, w stosownych przypadkach, odrębnym warunkom towarzyszącym takim Treściom stron trzecich, które to warunki mogą obejmować oddzielne opłaty i obciążenia.

1.4 Usługi osób trzecich. Korzystając z naszych Usług, możesz również korzystać z usług jednej lub kilku stron trzecich. Korzystanie z tych usług stron trzecich może podlegać odrębnym zasadom, warunkom użytkowania i opłatom tych stron trzecich.

2. Zmiany.

2.1 Do usług. Od czasu do czasu możemy zmienić lub zaprzestać świadczenia niektórych lub wszystkich Usług lub zmienić lub usunąć funkcjonalność niektórych lub wszystkich Usług. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach lub zaprzestaniu świadczenia Usług. Jeśli korzystasz z Planu, zostaniesz powiadomiony o wszelkich istotnych zmianach w Usłudze co najmniej 30 dni przed taką zmianą. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi lub istotnej zmiany w Usłudze podejmiemy uzasadnione handlowo starania, aby nadal wspierać poprzednią wersję Usługi przez trzy miesiące po zmianie lub zaprzestaniu (z wyjątkiem sytuacji, gdy (a) stanowiłoby to problem z bezpieczeństwem lub własnością intelektualną , (b) jest ekonomicznie lub technicznie uciążliwa lub (c) naruszyłaby nas prawo lub żądania podmiotów rządowych).

2.2 Do niniejszej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszej Umowy (w tym wszelkich Zasad) w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Usług lub dostęp do nich po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian.

3. Twoje obowiązki.

3.1 Twoje konta. Z wyjątkiem przypadków spowodowanych naruszeniem przez nas niniejszej Umowy, (a) ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim Koncie, niezależnie od tego, czy są one autoryzowane przez Ciebie, czy też podejmowane przez Ciebie, Twoich pracowników lub stronę trzecią (w tym Twoje kontrahenci, agenci lub Użytkownicy końcowi) oraz (b) my i nasi partnerzy nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do Twojego Konta.

3.2 Twoje użycie. Zapewnisz, że korzystanie z usług nie narusza żadnego obowiązującego prawa. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług. 

3.3 Twoje bezpieczeństwo i kopia zapasowa. Jesteś odpowiedzialny za właściwą konfigurację i korzystanie z Usług oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu zabezpieczenia, ochrony i tworzenia kopii zapasowych swoich Kont i Treści w sposób, który zapewni odpowiednie bezpieczeństwo i ochronę, co może obejmować użycie szyfrowania..

3.4 Poświadczenia logowania i klucze kont. W zakresie, w jakim zapewniamy Ci dane logowania i uwierzytelnianie API generowane przez Usługi, takie poświadczenia logowania i uwierzytelnianie API są przeznaczone wyłącznie do Twojego użytku wewnętrznego i nie będziesz sprzedawać, przekazywać ani udzielać podlicencji innym podmiotom lub osobom, z wyjątkiem tego, że możesz ujawnić swój klucz prywatny swoim agentom i podwykonawcom wykonującym pracę w Twoim imieniu.

4. Opłaty i płatności.

4.1 Publicznie dostępne usługi. Niektóre Usługi, w tym Usługi płatne do określonego progu użytkowania, mogą być oferowane publicznie i licencjonowane na zasadach nieodpłatnych. 

4.2 Opłaty za obsługę. O ile nie określono inaczej w formularzu zamówienia na usługi, w zakresie, w jakim Usługa wiąże się z opłatami, obliczamy i rozliczamy opłaty i prowizje miesięcznie zgodnie z Twoim Planem lub w inny sposób reklamowany i pobierany w ramach Usługi („Opłaty za użytkowanie”). Opłaty za użytkowanie są naliczane jednocześnie z korzystaniem z Usług. W przypadku Usług w ramach Planu pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego użytkownik uiści nam obowiązujące opłaty („Opłaty podstawowe”) Oraz wszelkie obowiązujące podatki na podstawie Usług w wybranym planie („Wybrany plan”). Ponadto możemy, w przypadku określonych Usług określonych w Zamówieniu, wystawić Państwu fakturę za wszystkie opłaty powyżej odpowiedniego progu dla Wybranego Planu („Obowiązujący próg”) Na podstawie korzystania z Usług w poprzednim okresie rozliczeniowym („Opłaty za nadwyżki”Oraz wraz z Opłatami Podstawowymi,„Opłaty”), Ponieważ te Opłaty za nadwyżki są zdefiniowane w Twoim Planie. Jeśli wprowadzisz jakiekolwiek inne zmiany w Usługach w okresie rozliczeniowym (np. Uaktualnienie lub obniżenie wybranego planu), zastosujemy wszelkie dodatkowe opłaty lub kredyty do następnego okresu rozliczeniowego. Możemy częściej wystawiać rachunki za naliczone opłaty, jeśli podejrzewamy, że Twoje konto jest fałszywe lub istnieje ryzyko braku płatności. Opłaty za korzystanie z Usług będziesz uiszczać w dolarach amerykańskich, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Wszystkie kwoty płatne przez Ciebie na podstawie niniejszej Umowy zostaną nam zapłacone bez potrącenia lub roszczenia wzajemnego oraz bez żadnych potrąceń lub potrąceń. Opłaty i prowizje za każdą nową Usługę lub nową funkcję Usługi będą obowiązywać, gdy poinformujemy Cię o zaktualizowanych opłatach i prowizjach, chyba że w powiadomieniu wyraźnie określono inaczej. Możemy zwiększyć lub dodać nowe opłaty i prowizje za wszelkie istniejące Usługi, z których korzystasz, powiadamiając Cię o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Możemy zdecydować się na naliczanie odsetek w wysokości 1,5% miesięcznie (lub najwyższej stawki dozwolonej przez prawo, jeśli jest niższa) od wszystkich opóźnionych płatności.

4.3 Podatki. Każda ze stron będzie odpowiedzialna, zgodnie z obowiązującym prawem, za zidentyfikowanie i opłacenie wszystkich podatków i innych opłat i prowizji rządowych (oraz wszelkich kar, odsetek i innych dodatków), które zostaną nałożone na tę stronę w związku z transakcjami i płatności na podstawie niniejszej Umowy. Wszystkie należne przez Ciebie opłaty są podatkami wyłącznymi, chyba że zaznaczono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do potrącenia podatku u źródła, jeśli jest to wymagane.

5. Tymczasowe zawieszenie; Ograniczanie żądań API.

5.1 Ogólnie. Możemy zawiesić Twoje prawo do dostępu lub korzystania z dowolnej części lub wszystkich Usług natychmiast po powiadomieniu Cię, jeśli ustalimy:

(a) korzystanie przez użytkownika z Usług (i) stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla Usług lub jakiejkolwiek strony trzeciej, (ii) może niekorzystnie wpłynąć na nasze systemy, Usługi lub systemy dowolnego innego użytkownika, (iii) może narazić nas na podmioty stowarzyszone lub osoby trzecie do odpowiedzialności, lub (iv) mogą być oszukańcze;

(b) użytkownik lub jakikolwiek Użytkownik końcowy naruszy postanowienia niniejszej Umowy;

(c) naruszyłeś swoje zobowiązania płatnicze zgodnie z sekcją 4 i takie naruszenie trwa przez 30 dni lub dłużej; lub

(d) w przypadku podmiotów zaprzestałeś działalności w zwykłym trybie, dokonałeś cesji na rzecz wierzycieli lub dokonałeś podobnego rozporządzania swoim majątkiem lub stałeś się przedmiotem upadłości, reorganizacji, likwidacji, rozwiązania lub podobnego postępowania.

5.2 Skutek zawieszenia. Jeśli zawiesimy Twoje prawo do dostępu lub korzystania z dowolnej części lub wszystkich Usług:

(a) pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie opłaty i obciążenia poniesione w okresie zawieszenia; i

(b) nie będziesz uprawniony do jakichkolwiek kredytów usługowych w jakimkolwiek okresie zawieszenia.

5.3 Ograniczanie żądań API. Jeśli ma to zastosowanie do określonej Usługi, zachowujemy wyłączne uznanie w zakresie ograniczenia korzystania z Usług (w tym między innymi poprzez ograniczenie liczby żądań API, które możesz przesłać („Żądania API”)) W dowolnym momencie, jeśli korzystanie z Usług przekroczy odpowiedni Próg dla wybranego planu usług.

6. Termin; Zakończenie.

6.1 Okres obowiązywania. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się w Dacie wejścia w życie i pozostanie w mocy do momentu wypowiedzenia zgodnie z niniejszym punktem 6. Każde powiadomienie o wypowiedzeniu niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron przez drugą musi zawierać Datę Wygaśnięcia zgodną z okresami wypowiedzenia określonymi w punkcie 6.2.

6.2 Wypowiedzenie.

(a) Rozwiązanie dla wygody. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę z dowolnego powodu, zaprzestając korzystania z usługi w przypadku, gdy Plan nie wymaga posiadania Konta. W przypadku płatnych planów lub planów wymagających konta, tylko zgodnie z zamówieniem. W przypadku, gdy Plan nie wymaga konta, możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę z dowolnego powodu, dostarczając Państwu pisemne wypowiedzenie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku płatnych planów lub planów wymagających konta, możemy wypowiedzieć tylko zgodnie z zamówieniem.

(b) Rozwiązanie z podanej przyczyny.

(i) przez którąkolwiek ze stron. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z uzasadnionego powodu, jeśli druga strona istotnie naruszy postanowienia niniejszej Umowy, a istotne naruszenie pozostanie nienaruszone przez okres 30 dni od otrzymania powiadomienia przez drugą stronę. 

(ii) przez nas. Możemy również rozwiązać niniejszą Umowę natychmiast po powiadomieniu użytkownika (A) z powodu, jeśli mamy prawo do zawieszenia zgodnie z sekcją 5, (B), jeśli nasza relacja z partnerem zewnętrznym, który dostarcza oprogramowanie lub inną technologię, której używamy do dostarczania Usługi wygasają, kończą się lub wymagają od nas zmiany sposobu, w jaki dostarczamy oprogramowanie lub inną technologię w ramach Usług, lub (C) w celu przestrzegania prawa lub żądań podmiotów rządowych.

6.3 Skutek wypowiedzenia. Po dacie rozwiązania:

(i) wszystkie Twoje prawa wynikające z niniejszej Umowy natychmiast wygasną;

(ii) każda ze stron pozostaje odpowiedzialna za wszelkie opłaty i prowizje, które poniosła do Daty Wygaśnięcia oraz jest odpowiedzialna za wszelkie opłaty i prowizje, które poniesie w okresie po rozwiązaniu;

(iii) Sekcje 3, 4, 6.3, 7 (z wyjątkiem licencji udzielonej Tobie w Sekcji 7.2), 8, 9, 10, 11 i 14 będą nadal obowiązywać zgodnie z ich warunkami.

W przypadku korzystania z Usług po Dacie Wygaśnięcia ponownie będą obowiązywały warunki niniejszej Umowy, a jeśli korzystasz z płatnego Planu, zapłacisz obowiązujące opłaty według stawek określonych w sekcji 4.

7. Prawa własności.

7.1 Twoje treści. W zależności od Usługi możesz udostępniać nam Treści. Z wyjątkiem przypadków określonych w tej sekcji 7, nie uzyskujemy od Ciebie (lub Twoich licencjodawców) żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy do Twoich Treści. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich Treści w celu świadczenia Ci Usług.

7.2 Licencja na usługi. My lub nasi licencjodawcy posiadamy wszelkie prawa, tytuły i udziały związane z Usługami oraz wszystkimi powiązanymi technologiami i prawami własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, udzielamy Państwu ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzenoszalnej licencji na wykonywanie następujących czynności: (a) uzyskiwanie dostępu do Usług i korzystanie z nich wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową; oraz (b) kopiować i wykorzystywać Nasze Treści wyłącznie w związku z dozwolonym korzystaniem z Usług. Z wyjątkiem przypadków określonych w tej sekcji 7.2, Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy od nas, naszych podmiotów stowarzyszonych lub naszych licencjodawców do Usług, w tym wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej. Niektóre z naszych treści i treści stron trzecich mogą być dostarczone na podstawie oddzielnej licencji, takiej jak Licencja Apache, wersja 2.0 lub inna licencja typu open source. W przypadku konfliktu między niniejszą Umową a jakąkolwiek oddzielną licencją, oddzielna licencja będzie miała pierwszeństwo w odniesieniu do naszych Treści lub Treści osób trzecich, które są przedmiotem takiej oddzielnej licencji.

7.3 Ograniczenia licencji. Ani Ty, ani żaden Użytkownik końcowy nie będzie korzystać z Usług w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu innym niż wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie. Z wyjątkiem przypadków, w których zostało to wyraźnie upoważnione, ani Ty, ani żaden Użytkownik Końcowy nie będziecie ani nie będą próbowali (a) modyfikować, rozpowszechniać, zmieniać, modyfikować, naprawiać ani w inny sposób tworzyć dzieł pochodnych jakiejkolwiek Zawartości zawartej w Usługach (z wyjątkiem zakresu obejmującego Treść w Usługach jest świadczona na podstawie oddzielnej licencji, która wyraźnie zezwala na tworzenie dzieł pochodnych), (b) odtwarzać, dezasemblować lub dekompilować Usługi lub stosować dowolny inny proces lub procedurę w celu uzyskania kodu źródłowego dowolnego oprogramowania zawartego w Usług (z wyjątkiem zakresu, w jakim obowiązujące prawo nie zezwala na to ograniczenie), (c) uzyskiwać dostęp do Usług lub korzystać z nich w sposób mający na celu uniknięcie ponoszenia opłat lub przekraczania limitów użytkowania lub kwot, (d) wykorzystywania technik złomowania w celu wydobywania lub w inny sposób zgarniać dane, chyba że jest to dozwolone w Planie, lub (e) odsprzedawać Usługi lub udzielać im sublicencji, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Nie będziesz używać naszych znaków, chyba że uzyskasz naszą uprzednią pisemną zgodę. Nie będziesz fałszywie przedstawiać ani upiększać relacji między nami a Tobą (w tym przez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub wspieramy Ciebie lub Twoje przedsięwzięcia biznesowe). Nie sugerujesz żadnych relacji ani powiązań między nami a Tobą, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie.

7.4 Sugestie. Jeśli przekażesz jakiekolwiek Sugestie nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym, my i nasi partnerzy będziemy uprawnieni do korzystania z Sugestii bez ograniczeń. Niniejszym nieodwołalnie przekazujesz nam wszelkie prawa, tytuły i interesy do Sugestii i zgadzasz się zapewnić nam wszelką pomoc, której potrzebujemy, aby udokumentować, udoskonalić i zachować nasze prawa do Sugestii.

7.5 Użytkownicy rządu USA. Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym rządu Stanów Zjednoczonych, udzielamy Ci licencji na Usługi jako „Przedmiot komercyjny”, zgodnie z definicją tego terminu w Kodeksie Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych (patrz 48 CFR § 2.101), a prawa, które przyznajemy Usługi są takie same, jak prawa, które przyznajemy innym osobom na mocy niniejszych Warunków użytkowania.

8. Odszkodowanie.

8.1 Ogólne. 

(a) Będziesz bronić, zabezpieczyć i unieszkodliwić nas, nasze podmioty stowarzyszone i licencjodawców, a także każdego z ich pracowników, kierowników, dyrektorów i przedstawicieli przed wszelkimi stratami wynikającymi z lub związanymi z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi: (a) naruszenie niniejszej Umowy lub naruszenie obowiązującego prawa przez Ciebie; oraz (b) spór między Tobą a którymkolwiek z Twoich klientów lub użytkowników. Zwrócisz nam uzasadnione honoraria i wydatki prawników związane z roszczeniami opisanymi w (a) i (b) powyżej.

(b) Będziemy bronić, wypłacać odszkodowanie i chronić Ciebie i Twoich pracowników, członków kierownictwa, dyrektorów i przedstawicieli przed wszelkimi stratami wynikającymi z lub związanymi z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi materialnego i celowego naruszenia niniejszej Umowy przez nas. Zwrócimy Ci uzasadnione honoraria prawników i wydatki związane z roszczeniami opisanymi w niniejszym paragrafie.

8.2 Własność intelektualna.

(a) Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszej sekcji 8, będziesz bronić ConsenSys, jej podmiotów stowarzyszonych i ich odpowiednich pracowników, członków kierownictwa i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, które zarzucają, że jakiekolwiek Treści Użytkownika naruszają lub przywłaszczają sobie prawa własności intelektualnej tej strony trzeciej. i zapłaci kwotę ewentualnego niekorzystnego orzeczenia ostatecznego lub ugody.

(b) Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszej sekcji 8, będziemy bronić Ciebie i Twoich pracowników, członków kierownictwa i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, które zarzucają, że Usługi naruszają lub przywłaszczają prawa własności intelektualnej tej strony trzeciej i zapłacimy kwotę wszelkie niekorzystne orzeczenia końcowe lub ugody.

(c) Żadna ze stron nie będzie miała zobowiązań ani odpowiedzialności na podstawie niniejszego paragrafu 8.2 wynikających z naruszenia przez użytkownika kombinacji Usług z jakimkolwiek innym produktem, usługą, oprogramowaniem, danymi, treścią lub metodą. Ponadto nie będziemy mieć żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie z Usług po powiadomieniu Cię o zaprzestaniu takiego korzystania. Środki zaradcze podane w tej sekcji 8.2 to jedyne i wyłączne środki zaradcze w przypadku wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia lub przywłaszczenia praw własności intelektualnej przez Usługi lub Twoje Treści.

8.3 Proces. W żadnym wypadku żadna ze stron nie zgodzi się na rozstrzygnięcie jakiegokolwiek roszczenia, które wiąże się z jakimkolwiek zobowiązaniem innym niż zapłata pieniędzy, bez pisemnej zgody drugiej strony..

9. Zastrzeżenia; Ryzyko.

9.1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. OFERTY USŁUG SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”. Z WYJĄTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRZEZ PRAWO LUB W ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK USTAWOWYCH PRAW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZAĆ, OGRANICZAĆ ANI ZRZECNIAĆ, MY I NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY (A) NIE UDZIELAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI RĘKOJMI ANI WYRAŹNYCH INNE W ODNIESIENIU DO OFERTY USŁUG LUB TREŚCI OSÓB TRZECICH, ORAZ (B) WYŁĄCZA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH LUB WYRAŹNYCH GWARANCJI (I) WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZADOWOLENIA II) WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK KURSU OBSŁUGI LUB KORZYSTANIA Z HANDLU, (III) ŻEBY OFERTY USŁUG LUB TREŚCI OSÓB TRZECICH BĘDĄ NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW ORAZ (IV) ŻE KAŻDA ZAWARTOŚĆ BĘDZIE BEZPIECZNA LUB NIE W INNY SPOSÓB UTRACONE LUB ZMIENIONE.

9.2 RYZYKA. NASZE USŁUGI OPIERAJĄ SIĘ NA WYCHODZĄCYCH TECHNOLOGIACH, TAKICH JAK ETHEREUM. NIEKTÓRE USŁUGI PODLEGAJĄ WZMOCNIONEMU RYZYKU ZWIĄZANEGO Z POTENCJALNYM NIEDOSTĘPNYM WYKORZYSTANIEM RZECZY TAKICH JAK PUBLICZNA / PRYWATNA KRYPTOGRAFIA KLUCZOWA. KORZYSTAJĄC Z USŁUG WYRAŹNIE POTWIERDZASZ I AKCEPTUJESZ TE ZWIĘKSZONE RYZYKA.

10. Ograniczenia odpowiedzialności.

10.1 Ograniczenie odpowiedzialności. Z WYJĄTKIEM ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA NASZYCH PRAW WŁASNOŚCI OKREŚLONYCH W SEKCJI 7 ORAZ ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ZGODNIE Z SEKCJĄ 8, W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY RAZEM Z WSZYSTKIMI PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NINIEJSZA UMOWA PRZEKROCZYŁA CAŁKOWITĄ KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIĄGU DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH PIERWSZY INCYDENT, Z KTÓRYM OBOWIĄZUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB, JEŚLI NIE UZNIONO ŻADNE OPŁATY, 25 000 USD. POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU KONTRAKTU CZY TORTU I NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, ALE NIE OGRANICZA TWOICH ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIĄ W RAMACH SEKCJI 4. 

10.2 Wyłączenie szkód następczych i powiązanych. W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA STRONA ANI JEJ PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, WARTOŚCI LUB POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KONSEKWENCYJNE, ZAKŁÓCENIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB KARNE W PRZYPADKU UMOWY LUB TORTU I NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŚLI STRONA LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB JEŚLI STRONA LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE W INNYCH NIEPRAWIDŁOWYCH CELACH. POWYŻSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ PRAWO.

11. Wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ SEKCJI – MOŻE TO ZNACZNIE WPŁYNĄĆ NA TWOJE PRAWA, W TYM PRAWO DO ZŁOŻENIA POZWU W SĄDZIE.

11.1 Wiążący arbitraż. Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje („Roszczenie”) Odnoszące się w jakikolwiek sposób do niniejszej Umowy, Witryny lub korzystania z Usług przez użytkownika zostanie rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji 11, a nie w sądzie, z wyjątkiem tego, że użytkownik może dochodzić roszczeń w sądzie ds. Drobnych roszczeń, jeśli roszczenia zakwalifikować.

11.1.1 Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych: Niniejsza umowa i wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią lub jej przedmiotem lub formą podlegają i będą interpretowane zgodnie z z prawem stanu Nowy Jork. Niniejsza Umowa podlega federalnej ustawie o arbitrażu i federalnym przepisom dotyczącym arbitrażu. W arbitrażu nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a sądowa rewizja orzeczenia arbitrażowego jest ograniczona. Jednakże arbiter może indywidualnie przyznać takie same odszkodowania i zadośćuczynienie jak sąd (w tym zadośćuczynienie i zadośćuczynienie lub odszkodowanie ustawowe) i musi przestrzegać warunków niniejszej Umowy, tak jak zrobiłby to sąd. Arbitraż będzie prowadzony zgodnie z przyspieszonymi procedurami określonymi w Kompleksowych zasadach i procedurach arbitrażowych JAMS („Zasady”), Ponieważ te zasady obowiązują w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy, w tym zasady 16.1 i 16.2 tych Zasad. Decyzja arbitra będzie ostateczna, wiążąca i niepodlegająca odwołaniu. Orzeczenie w sprawie orzeczenia może zostać wydane i wykonane w dowolnym sądzie mającym jurysdykcję. Żadna ze stron nie może pozwać drugiej strony inaczej niż w sposób określony w niniejszym dokumencie lub w celu wykonania niniejszej klauzuli lub orzeczenia arbitra; każdy taki pozew można wnieść wyłącznie do Federalnego Sądu Okręgowego lub sądu stanu Nowy Jork w hrabstwie New York w stanie Nowy Jork. Arbiter, a nie jakikolwiek sąd federalny, stanowy lub lokalny, ma wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji, stosowalności, nierozsądności, zdolności arbitrażowej, wykonalności lub powstania niniejszej Umowy, w tym wszelkich roszczeń, które dotyczą całości lub części Umowa jest nieważna lub podlega unieważnieniu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie zostanie rozpatrzone w sądzie, a nie w postępowaniu arbitrażowym, my i Ty zrzekamy się wszelkich praw do procesu z ławą przysięgłych. Niezależnie od powyższego, oboje zgadzamy się, że Ty lub my możemy wnieść sprawę do sądu w celu nakazania naruszenia lub innego nadużycia praw własności intelektualnej. 

11.1.2 Jeśli użytkownik znajduje się w Wielkiej Brytanii: Niniejsza umowa i wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią lub z jej przedmiotem lub formą podlegają i będą interpretowane zgodnie z z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową, Usługami, korzystaniem z Usług przez użytkownika lub jakimikolwiek produktami lub usługami, na które udzielamy licencji lub które są przez nas dystrybuowane, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli. Przed rozpoczęciem formalnego postępowania arbitrażowego strony powinny najpierw dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń w drodze mediacji zgodnie z Zasadami mediacji LCIA, które uznaje się za włączone przez odniesienie do niniejszej klauzuli. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze mediacji w ciągu 14 dni od rozpoczęcia mediacji lub takiego dalszego okresu, jaki strony uzgodnią na piśmie, spór zostanie przekazany i ostatecznie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem LCIA, który uważa się za być włączone przez odniesienie do tej klauzuli. Językiem mediacji i arbitrażu będzie język angielski. Siedzibą lub prawnym miejscem arbitrażu będzie Londyn.

11.1.3 Jeśli użytkownik znajduje się na jakimkolwiek terytorium, które nie jest wyszczególnione w punktach 11.1.1 lub 11.1.2, może zdecydować się na zastosowanie do niego jednego z punktów 11.1.1 lub 11.1.2, w przeciwnym razie niniejsza umowa i wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z lub w związku z nim lub z jego przedmiotem lub formą podlegają prawu irlandzkiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową, Usługami, korzystaniem z Usług przez użytkownika lub jakimikolwiek produktami lub usługami licencjonowanymi lub dystrybuowanymi przez nas będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli. Przed rozpoczęciem formalnego postępowania arbitrażowego strony powinny najpierw dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń w drodze mediacji zgodnie z Zasadami mediacji LCIA, które uznaje się za włączone przez odniesienie do niniejszej klauzuli. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze mediacji w ciągu 14 dni od rozpoczęcia mediacji lub takiego dalszego okresu, jaki strony uzgodnią na piśmie, spór zostanie przekazany i ostatecznie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem LCIA, który uważa się za być włączone przez odniesienie do tej klauzuli. Językiem mediacji i arbitrażu będzie język angielski. Siedzibą lub prawnym miejscem arbitrażu będzie Dublin w Irlandii.

11.2 Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego. UŻYTKOWNIK I ZGADZAMY SIĘ, ŻE KAŻDY MOŻE Wnosić ROSZCZENIA WOBEC INNYCH TYLKO NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ, A NIE JAKO CZŁONEK LUB CZŁONEK KLASY W ŻADNYM POSTĘPOWANIU KLASY LUB PRZEDSTAWICIELA. TY I MY WYRAŹNIE ZRZECZAMY SIĘ WSZELKIE PRAWA DO ZŁOŻENIA POZWÓW ZBIOROWYCH LUB ZWALCZANIA ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE KLASY. O ile zarówno Ty, jak i my nie uzgodnimy, żaden arbiter ani sędzia nie może skonsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby ani w inny sposób przewodniczyć jakiejkolwiek formie postępowania przedstawicielskiego lub zbiorowego. Arbiter może przyznać nakaz sądowy tylko na rzecz pojedynczej strony ubiegającej się o zadośćuczynienie i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia wynikającego z indywidualnego roszczenia tej strony. Jeśli sąd zdecyduje, że prawo właściwe wyklucza wykonanie któregokolwiek z ograniczeń niniejszego ustępu w odniesieniu do konkretnego roszczenia o zadośćuczynienie, wówczas to roszczenie (i tylko to roszczenie) musi zostać odłączone od arbitrażu i może zostać wniesione do sądu. Jeżeli jakikolwiek sąd lub arbiter stwierdzi, że zrzeczenie się pozwu zbiorowego określone w niniejszym ustępie jest nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub że arbitraż może toczyć się na zasadzie grupowej, wówczas powyższe postanowienie arbitrażowe zostanie uznane za nieważne w całości Uznaje się, że strony nie zgodziły się na arbitraż sporów.

11.3 30-dniowe prawo do rezygnacji. Masz prawo do rezygnacji i nie jesteś związany postanowieniami zrzeczenia się arbitrażu i pozwów zbiorowych, o których mowa powyżej, wysyłając pisemne powiadomienie o swojej decyzji o rezygnacji na następujący adres: e-mailem pod adresem [e-mail chroniony] z tematem LEGAL OPT OUT. Powiadomienie musi zostać wysłane w ciągu 30 dni od pierwszego skorzystania z Usług, w przeciwnym razie będziesz zobowiązany do rozstrzygania sporów zgodnie z warunkami tych paragrafów. Jeśli zrezygnujesz z tych postanowień dotyczących arbitrażu, również nie będziemy nimi związani.

12. Różne.

12.1 Cesja. Nie dokonasz cesji ani w inny sposób nie przeniesiesz niniejszej Umowy ani żadnych swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie cesje lub przeniesienia z naruszeniem niniejszego punktu 12.1 będą nieważne. Możemy scedować niniejszą Umowę bez Twojej zgody (a) w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów lub (b) na dowolny Podmiot Stowarzyszony lub w ramach reorganizacji firmy; i ze skutkiem od momentu takiej cesji, cesjonariusz jest uważany za zastępującego nas jako stronę niniejszej Umowy i jesteśmy w pełni zwolnieni ze wszystkich naszych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa będzie wiążąca i będzie działać na korzyść stron oraz ich odpowiednich dozwolonych następców i cesjonariuszy.

12.2 Całość umowy i modyfikacje. Niniejsza Umowa obejmuje Zasady przez odniesienie i stanowi całość porozumienia między Tobą a nami w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy. Jeśli warunki tego dokumentu są niezgodne z warunkami zawartymi w jakiejkolwiek Polityce, nadrzędne znaczenie mają warunki zawarte w tym dokumencie. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

12.3 Siła wyższa. Żadna ze stron ani ich odpowiednie podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli opóźnienie lub niepowodzenie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą takiej strony, w tym między innymi z powodu siły wyższej, mediów lub innych awarii telekomunikacyjnych. , ataki cybernetyczne, trzęsienia ziemi, burze lub inne elementy natury, pandemie, blokady, embarga, zamieszki, działania lub rozkazy rządu, akty terroryzmu lub wojny.

12.4 Zgodność z przepisami eksportowymi i sankcjami. W związku z niniejszą Umową użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących importu, ponownego importu, sankcji, zakazu bojkotu, eksportu i reeksportu, w tym wszystkich takich praw i przepisów, które mogą mieć zastosowanie. Dla jasności ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zgodność ze sposobem, w jaki zdecydujesz się korzystać z Usług. Nie możesz korzystać z żadnej Usługi, jeśli podlegasz sankcjom USA lub sankcjom zgodnym z prawem Stanów Zjednoczonych nałożonym przez rządy kraju, w którym korzystasz z Usługi.. 

12.5 Niezależni wykonawcy; Prawa niewyłączne. My i Ty jesteśmy niezależnymi kontrahentami, a niniejsza Umowa nie będzie interpretowana w celu utworzenia spółki osobowej, spółki joint venture, agencji lub stosunku pracy. Żadna ze stron ani żaden z jej odpowiednich podmiotów stowarzyszonych nie jest przedstawicielem drugiej strony w jakimkolwiek celu ani nie ma upoważnienia do wiązania drugiej strony. Obie strony zastrzegają sobie prawo (a) do opracowywania lub opracowywania dla niej produktów, usług, koncepcji, systemów lub technik, które są podobne lub konkurują z produktami, usługami, koncepcjami, systemami lub technikami opracowanymi lub rozważanymi przez drugą stronę oraz (b) pomoc deweloperom lub integratorom systemów będących osobami trzecimi, którzy mogą oferować produkty lub usługi konkurujące z produktami lub usługami drugiej strony.

12.6 Kwalifikowalność. Jeśli nie masz pełnoletności w jurysdykcji swojego miejsca zamieszkania, możesz korzystać z Witryny lub Usług tylko za zgodą lub pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW: Udzielając małoletniej zgody na dostęp do Witryny lub Usług, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki Użytkowania w imieniu swojej osoby nieletniej. Jesteś odpowiedzialny za nadzór nad działaniami swojej osoby nieletniej w Internecie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie zezwalaj nieletnim osobom na korzystanie z Witryny lub Usług.

12.7 Język. Wszystkie komunikaty i powiadomienia sporządzane lub przekazywane zgodnie z niniejszą Umową muszą być w języku angielskim. Jeśli zapewnimy tłumaczenie angielskiej wersji językowej niniejszej Umowy, w przypadku jakichkolwiek konfliktów nadrzędne znaczenie będzie miała angielska wersja językowa Umowy..

12.8 Uwaga.

(a) Tobie. W ramach niniejszej Umowy możemy przekazać Ci dowolne powiadomienie poprzez: (i) zamieszczenie powiadomienia w Witrynie; lub (ii) wysłanie wiadomości na adres e-mail powiązany z Twoim kontem. Powiadomienia, które udostępniamy, publikując w Witrynie, będą obowiązywać od momentu opublikowania, a powiadomienia, które dostarczamy pocztą elektroniczną, będą skuteczne, gdy wyślemy wiadomość e-mail. Twoim obowiązkiem jest dbanie o aktualność adresu e-mail. Uznaje się, że otrzymałeś wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail, który jest następnie powiązany z Twoim kontem, kiedy wyślemy wiadomość e-mail, niezależnie od tego, czy faktycznie otrzymałeś wiadomość e-mail.

(b) Nas. Aby przekazać nam powiadomienie w ramach niniejszej Umowy, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem [e-mail chroniony] 

12.9 Brak beneficjentów będących osobami trzecimi. O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie, niniejsza Umowa nie tworzy żadnych praw beneficjentów będących stroną trzecią w stosunku do żadnej osoby fizycznej ani podmiotu, który nie jest stroną niniejszej Umowy..

12.10 Brak zrzeczeń. Niewyegzekwowanie przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowiło obecnego lub przyszłego zrzeczenia się takiego postanowienia ani nie ograniczy naszego prawa do egzekwowania takiego postanowienia w późniejszym czasie. Wszystkie zrzeczenia się przez nas muszą mieć formę pisemną, aby były skuteczne.

12.11 Rozdzielność postanowień. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, pozostałe części niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy. Wszelkie nieważne lub niewykonalne części będą interpretowane jako skutek i intencja oryginalnej części. Jeśli taka konstrukcja nie jest możliwa, nieważna lub niewykonalna część zostanie oddzielona od niniejszej Umowy, ale reszta Umowy pozostanie w pełnej mocy..

12.12 Zawiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub przedstawicielem właściciela i uważasz, że zostały naruszone Twoje prawa autorskie lub prawa autorskie osoby, w imieniu której masz upoważnienie, prześlij nam pisemne zawiadomienie na poniższy adres, zawierające następujące informacje :

 1. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych interesów związanych z własnością intelektualną;
 2. opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Ciebie została naruszona;
 3. opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w Usługach;
 4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 5. oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
 6. oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem:

E-mail: [e-mail chroniony]

Temat: Powiadomienie o prawach autorskich

Uwaga: prawa autorskie ℅

ConsenSys49 Bogart Street Suite 22Brooklyn, NY 11206

13. Definicje.

Przyjęte zasady użytkowania”Oznacza politykę przedstawioną poniżej, która może być od czasu do czasu aktualizowana przez nas. Zgadzasz się nie używać i nie zezwalać stronom trzecim na korzystanie z Usług:

 1. naruszać lub zachęcać do naruszania praw innych osób (na przykład może to obejmować umożliwienie Użytkownikom końcowym naruszania lub przywłaszczania praw własności intelektualnej innych osób z naruszeniem ustawy Digital Millennium Copyright Act);
 2. do angażowania się, promowania lub zachęcania do jakiejkolwiek nielegalnej lub szkodliwej działalności lub treści naruszających, obraźliwych lub szkodliwych;
 3. w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, inwazyjnym, naruszającym, zniesławiającym lub oszukańczym (na przykład może to obejmować wyłudzanie informacji, tworzenie piramidy lub tworzenie kopii lustrzanych strony internetowej);
 4. celowego rozpowszechniania wirusów, robaków, koni trojańskich, uszkodzonych plików, oszustw lub innych elementów o charakterze destrukcyjnym lub zwodniczym;
 5. ingerować w korzystanie z Usług lub sprzętu używanego do świadczenia Usług przez klientów, autoryzowanych sprzedawców lub innych upoważnionych użytkowników;
 6. wyłączać, zakłócać lub omijać dowolny aspekt Usług (na przykład wszelkie progi lub limity);
 7. do generowania, rozpowszechniania, publikowania lub ułatwiania niezamówionych masowych wiadomości e-mail, promocji, reklam lub innych zachęt; lub
 8. korzystać z Usług lub interfejsów udostępnianych w ramach Usług w celu uzyskiwania dostępu do dowolnego innego produktu lub usługi w sposób, który narusza warunki korzystania z takiego innego produktu lub usługi.

informacje o koncie”Oznacza informacje o Tobie, które nam przekazujesz w związku z utworzeniem lub administrowaniem Twoim Kontem. Na przykład Informacje o koncie obejmują imiona i nazwiska, nazwy użytkowników, numery telefonów, adresy e-mail i informacje rozliczeniowe powiązane z kontem.

API”Oznacza interfejs programu użytkowego.

Żądanie API”Ma znaczenie określone w Sekcji 5.3.

Obowiązujący próg”Ma znaczenie określone w Sekcji 4.2.

Opłata podstawowa”Ma znaczenie określone w Sekcji 4.2.

Zawartość”Oznacza oprogramowanie (w tym obrazy maszyn), dane, tekst, dźwięk, wideo lub obrazy oraz wszelką dokumentację, którą oferujemy w związku z Usługami.

Użytkownik końcowy”Oznacza dowolną osobę lub podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio przez innego użytkownika: (a) uzyskuje dostęp do Treści Użytkownika lub z nich korzysta; lub (b) w inny sposób uzyskuje dostęp do Ofert usług na koncie użytkownika lub korzysta z nich. 

Opłaty”Ma znaczenie określone w Sekcji 4.2.

Straty”Oznacza wszelkie roszczenia, odszkodowania, straty, zobowiązania, koszty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria prawników).”

Nasze znaki”Oznacza wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe, usługi lub nazwy handlowe, logo i inne oznaczenia firmy ConsenSys Software Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców, które możemy udostępnić użytkownikowi w związku z niniejszą Umową.

Zamówienie”Oznacza zamówienie na Produkty lub Usługi wykonane za pomocą formularza zamówienia bezpośrednio w ConsenSys lub za pośrednictwem dostawcy chmury, takiego jak Amazon Web Services, Microsoft Azure lub Google Cloud.

Opłaty za nadwyżki”Ma znaczenie określone w Sekcji 4.2.

Zasady”Oznacza niniejszą Umowę, Zasady dopuszczalnego użytkowania, Politykę prywatności, wszelkie dodatkowe zasady lub dodatki mające zastosowanie do dowolnej Usługi świadczonej użytkownikowi, a także wszelkie inne zasady lub warunki, do których odwołuje się niniejsza Umowa lub są do niej włączone, z których każdy może być aktualizowany przez nas w czasie do czasu.

Polityka prywatności”Oznacza politykę prywatności znajdującą się pod adresem https://consensys.net/privacy-policy (oraz wszelkie wyznaczone przez nas następcy lub powiązane lokalizacje), która może być przez nas okresowo aktualizowana.

Usługa”Oznacza każdą z usług, w tym Codefi, Infura, MetaMask, Quorum i wszelkie inne funkcje, narzędzia, materiały lub usługi oferowane okresowo, w tym naszą infrastrukturę sieciową, przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone. 

Oferty usług”Oznacza Usługi (w tym powiązane interfejsy API), Nasze Treści, Nasze Znaki i wszelkie inne produkty lub usługi świadczone przez nas na mocy niniejszej Umowy. Oferty usług nie obejmują treści osób trzecich ani usług osób trzecich.

Propozycje”Oznacza wszystkie sugerowane ulepszenia Usług, które nam dostarczasz.

Semestr”Oznacza okres obowiązywania niniejszej Umowy opisany w Sekcji 6.1.

Data zakończenia”Oznacza datę wejścia w życie rozwiązania podaną zgodnie z sekcją 6, w zawiadomieniu przekazanym przez jedną stronę drugiej.

Treści osób trzecich”Oznacza Treść udostępnioną użytkownikowi przez jakąkolwiek osobę trzecią w Witrynie lub w połączeniu z Usługami.

Twoja treść”Oznacza Treści, które użytkownik lub dowolny Użytkownik końcowy przekazuje nam w celu przetwarzania, przechowywania lub hostowania przez Usługi w związku z Kontem, oraz wszelkie wyniki obliczeń, które użytkownik lub dowolny Użytkownik końcowy uzyskuje z powyższego w wyniku korzystania przez nich z Usług. Treść użytkownika nie zawiera informacji o koncie.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me